top of page

Ochrana osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBN¯CH ÚDAJOV

(GDPR)

Článok I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je AlarmCOM, s.r.o.  IČO: 48 221 201 so sídlom Dóžová 1923/49,

Želiezovce, Slovensko, PSČ: 937 01 (podľa čl. 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o

voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR ”)) (ďalej len: „prevádzkovateľ “).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa:  AlarmCOM, s.r.o.  IČO: 48 221 201 so sídlom Dóžová 1923/49,

Želiezovce, Slovensko, PSČ: 937 01 email: info@alarmcom.sk , mobil: +421 907 769 021

3. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej

fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe

všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko,

identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo on-line identifikátor, alebo na základe jednej

alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú

identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu,

kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

4. Prevádzkovateľ osobných údajov nemá sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov.

 

 

Článok II

ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVAN¯CH OSOBN¯CH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté osobne alebo

elektronicky pre zabezpečenie plnenia objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva len nevyhnutné identifikačné a kontaktné údaje pre plnenie

zmluvy.

Článok III

ZÁKONN¯ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBN¯CH ÚDAJOV

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

  plnenie zmluvy medzi fyzickou osobou a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b)

GDPR

  oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na

zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

2. Účelom spracovania osobných údajov je

  vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu

medzi fyzickou osobou a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné

údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt),

poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy,

bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany

prevádzkovateľa plniť

  zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít

3. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v

zmysle čl. 22 GDPR.

Článok IV

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBN¯CH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

  po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu

medzi fyzickou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných

vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)

  po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely

marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Článok V

PRÍJEMCOVIA OSOBN¯CH ÚDAJOV

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

  podieľajúce sa na dodaní tovaru na základe zmluvy,

  zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a inej služby v súvislosti s

prevádzkovaním e-shopu

  zabezpečujúce marketingové služby

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretích krajín (mimo EU) alebo medzinárodným

organizáciám

3. Externé spoločnosti zabezpečujúce marketingové a podporné služby

  Google analytics - zaznamenávanie cookies a použitie web stránky

  Google Adwords - zaznamenávanie cookies a použitie web stránky

  Heureka - zaznamenávanie konverzie nákupu a email pre službu "Overené zákazníkmi"

Článok VI

PRÁVA FYZICKEJ OSOBY

 1. Za podmienok stanovených v GDPR má fyzická osoba:

  právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

  právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania

podľa čl. 18 GDPR

  právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR

  právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR

  právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR

  právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo

email prevádzkovateľa uvedený v článku 1. týchto podmienok

  právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa

domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov

Článok VII

PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBN¯CH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na

zabezpečenie osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk

osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie

hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Článok VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 1. Zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho políčka a následným odoslaním objednávky

z internetového objednávkového formuláru fyzická osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s

podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018

bottom of page